Burse ERASMUS, a.u. 2019-2020

Burse ERASMUS, a.u. 2019-2020

Stimaţi studenţi,
Avem plăcerea de a vă anunţa că pentru anul universitar 2019-2020 aveţi posibilitatea efectuăriiunui sejur academic la:
• University of Corsica – Pascal Paoli, Franța http://www.univ-corse.fr/index.php?id=136
• Universitat Hamburg, Germania http://www.ew.uni-hamburg.de/
• Technische Universität Dortmund, Germania http://www.fk14.tu-dortmund.de/cms/de/Home/
• Universitat Regensburg, Germania http://www.uni-regensburg.de/business-economics-and-management-information-systems/business-steger/staff/steger/index.html
• Université de Bourgogne, Franța http://blog.u-bourgogne.fr/mastericm/

În anul academic 2019-2020 pot beneficiade mobilităţi Erasmus maxim 1 (un) student titular (5 luni finanțare ERASMUS), precum și un număr de rezerve ce vor fi ierarhizate în urma selecţiei. Studenţii de pe lista de rezerve pot efectua mobilitatea fără finanțare sau pot primi bursă dacă vreunul dintre studenţii titulari renunţă la mobilitate.

Comisia de selecție:
Prof. dr. Laurențiu Staicu, Conf. dr. Cristian Iftode, lect. dr. Laurențiu Gheorghe (președinte, Responsabil ERASMUS), Lilian Ciachir (Responsabil ERASMUS Catedra UNESCO)

Criterii de eligibilitate și selecție:
– candidatul poate fi cetățean român sau cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidență temporară sau permanentă, eliberat de autoritățileromâne competente;
– să fie înmatriculat ca student în anul I la Programul de Master Comunicare interculturală, Management intercultural sau MBA ;
– să fie absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității;
– să nu fi beneficiat deja de unalt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar, în perioada ciclului deînvățământ în care se află (licență, masterat, doctorat);
– să promoveze un test de limbă străină sau cel puțin să posede un document prin care o instituție sau un profesor de specialitate să certifice că respectivul candidat are cunoștințe lingvistice satisfăcătoare într-o limbă străină (documentul trebuie atașat la dosar)
• pentru University of Corsica – Pascal Paoli : limba franceză – nivelul B1
pentru Universitat Hamburg: limba germană – nivelul B1 (recommended: B2)
• pentru Technische Universität Dortmund: limba germană – nivelul B1
• pentru Universitat Regensburg: Germană B2/Engleză B2
• pentru Université de Bourgogne: Engleză-B2
– să fie integralist la sfârșitul anului de studiu precedent și integralist după ultima sesiune de examene înainte de efectuarea stagiului Erasmus;
– să aibă media generală cel puțin 7,00 din anii anteriori și inclusiv semestrul I din anul universitar 2018-2019 (o adeverință cu situația școlară, de uz intern, cuprinzând rezultatele obținute până în momentul selecției, va fi solicitată la Secretariatul Catedrei UNESCO);
– să prezinte o scrisoarede intenție/motivație într-o limbă străină, precizând specializarea pe care o urmează în facultate, scrisoare din care să reiasă interesele academice ale studentului și gradul în care acestea se regăsesc în programa de studiu a universității/universităților partenere unde ar dori efectuarea mobilității;
– să prezinte un Plan al programului de studiu care să țină cont de oferta de cursuri din Universitatea de destinație aleasă și care să fie corelat atât cu interesele academice ale studentului, cât și cu programa de studiu a programului pe care-l urmează în cadrul Catedrei UNESCO, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București.
– să prezinte un CurriculumVitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină, la care va fi atașată în mod obligatoriu o listă cu următoarele informații: seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, adresa și numărul de telefon – personal și al părinților, adresa de e-mail;
– să ceară o Scrisoarede recomandare din partea unuia dintre profesorii facultății, cu excepția membrilor Comisiei de selecție.
– Să prezinte un proiect de disertație (5 pagini cf. https://goo.gl/HCBYH8) elaborat în limba franceză, engleză sau germană. Proiectul trebuie să se plieze pe profilul academic al profesorilor din universitatea parteneră, disertația urmând a fi coordonată de aceștia:
• University of Corsica – Pascal Paoli: Dr. Alina ROMASCU
• Universitat Hamburg: Dr. Wolfram Weiße
• Technische Universität Dortmund: Dr. Mugurel Pavaluca
• Universitat Regensburg: Dr. Thomas Steger
• Université de Bourgogne: Dr. Alexandre Frame

ÎNSCRIERE
Dacă îndepliniţi condiţiile de eligibilitate, vă puteţi înscrie la concursul pentru burse de mobilitate ERASMUS. Dosarele vor fi încărcate aici în format electronic până miercuri, 9 aprilie 2018, ora 12.00
Dosarele de concurs vor conține următoarele documente:
– Cerere de înscriere la concurs;
– Declarație pe proprie răspundere care să certifice că nu ați beneficiat până acum de un stagiu Erasmus, cu sau fără suport financiar, în perioada ciclului de studiu de master;
– Scrisoare de intenţie redactată în limba franceză, engleză sau germană;
– CV EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae), redactat în limba franceză, engleză sau germană;
– Proiectul de disertație (5 pagini cf https://goo.gl/PPYbpx) elaborat în limba franceză, engleză sau germană;
– Plan al programului de studiu (lista activităților academice – cursuri, elaborarea disertației – pe care intenționați să le urmați la universitatea gazdă);
– Certificat/atestat de competenţă lingvistică – document prin care un profesor de specialitate să certifice cunoştinţele lingvistice satisfăcătoare;
– Adeverinţă cu situaţia şcolară ;
– Scrisoarea de recomandare va fi trimisă de către profesor direct lui Lilian Ciachir, pe adresa lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro
– Orice alt document care poate sprijini solicitarea.

Joi, 11 aprilie 20189 începând cu ora 10.00, va avea loc interviul în urma căruia membrii comisiei vor selecta titularii de grant. După afișarea rezultatelor se pot înainta la Secretariatul facultății contestații, în termen de 24 de ore. Comisia va analiza contestațiile și va da rezultatele finale.

Ponderea criteriilor de selecție este următoarea, fiecare notă având un punctaj de la 1 la 10, unde 10 reprezintă maxim:
• Nota 1 (20%): Cunoștințele lingvistice de limbă străină
• Nota 2 (10%): Situația școlară (media anilor de studiu)
• Nota 3 (30%): Proiectul de disertație și evaluarea dosarului
• Nota 4 (40%): Interviu

IMPORTANT!
• Studenții din anul I vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști.
• Studenții din anul III vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master, cu condiția admiterii la un masterat din cadrul Facultății de Filosofie și prezentarea adeverinței de la facultate care confirmă admiterea.
• Studenții din anul II de master vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de doctorat, cu condiția admiterii la doctorat și prezentarea adeverinței de la facultate care confirmă admiterea.
• În cazul în care în unele universități termenul limită pentru plecare în semestrul I din 2019-2020 va fi depășit la finalul selecției, studenții selectați pentru destinațiile respective vor putea pleca doar pe semestrul al doilea.
• Stagiile trebuie să fie de maxim 5 luni pentru un semestru (8 luni pentru un an academic, în eventualitatea obținerii unei prelungiri).
• Doctoranzii beneficiari de burse finanțate din fonduri structurale nu pot beneficia de stagii ERASMUS, conform prevederilor contractului încheiat între UB și ANPCDEFP (evitarea dublei finanțări din fonduri europene).
• Rezervele trebuie să pregătească dosarul de aplicație pentru plecare în semestrul II, pentru că în cazul în care rămân locuri libere sau titulari renunță, să fie timp suficient pentru transformarea rezervelor în titulari de grant.
• Numărul total de titulari + rezerve + bursieri „grant zero” NU poate depăși numărul total de studenți pe o destinație (respectiv numărul precizat pe rândul corespunzător din tabelul conținând acordurile bilaterale).
• În cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).
• Candidații trebuie să consulte ghidul Programul ERASMUS, pe care îl pot găsi online.

Stagiu ERASMUS fără finanțare – „Grant zero”:
Dacă există candidați care doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), aceștia trebuie să participe la selecție și trebuie să se supună acelorași criterii de selecție. Ei nu vor fi luați în calcul la numărul de titulari maxim alocat, ci vor fi precizați separat pe liste, neputându-se însă depăși numărul posibil de studenți pe o destinație, în conformitate cu tabelul acordurilor bilaterale. Dacă rezervele (după anunțarea statutului lor) doresc să plece fără finanțare Erasmus, acest lucru e posibil și trebuie precizat la BPC.

Termenul limită de primire a dosarelor și formularelor la Biroul Programe Comunitare este 12 iunie 2019, atât pentru titulari, cât și pentru rezerve (1 titulari, precum și de un număr de rezerve ce vor fi ierarhizate în urma selecției). Este posibil ca unele dintre universitățile partenere să aibă un termen limită de înscriere (eventual online) mai devreme de această dată, termen ce va trebui respectat, astfel încât sfătuim pe studenții selectați să intre pe site-urile universităților unde vor efectua mobilitatea pentru a verifica acest termen.

ATENȚIE! Programul ERASMUS acordă pentru stagiile de studiu un sprijin instituțional și financiar. Bursa pe care o veți primi poate să nu acopere în întregime costurile (grant garantat 520 sau 470 Euro/lună, pentru maxim 5 luni de finanțare/bursier). Suma de bani acordată reprezintă un subsidiu. La suplimentarea acestei sume, e de dorit să contribuiți din surse proprii.