ADMISsion 2019

ADMISsion 2019

Here you will find information about applying to our Master programmes:

 • Intercultural Communication
 • Intercultural Management
 • Business Administration (MBA)

SESIUNEA DE DISERTAŢIE – IUNIE 2019

SESIUNEA DE DISERTAŢIE – IUNIE 2019

ÎNSCRIERI03-18.06.2019

SUSŢINERE DISERTAȚIE:

 • COMUNICARE INTERCULTURALĂ – 20 iunie 2019 (programarea exactă se va face la încheierea înscrierilor)
 • MANAGEMENT INTERCULTURAL & MBA 28-29 iunie 2019 (programarea exactă se va face la încheierea înscrierilor)

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 1. Cerere tip de înscriere (pe cererea de înscriere absolventul declară pe propria răspundere că a trimis lucrarea la adresa office@interculturel.org)
 2. Declarația tip pe propria răspundere, cu aprobarea profesorului coordonator
 3. Fișă de lichidare:
 • promoția actuală de absolvenți (2019) va obține doar viza de la biblioteca facultății;
 • promoțiile anterioare vor obține toate cele trei vize: Social și Contabilitate (Rectorat) și biblioteca facultății.
 1. Diplomă de bacalaureat, în copie legalizată* sau certificată conform cu originalul
 2. Diplomă de licență, în copie legalizată* sau certificată conform cu originalul
 3. Certificat de naștere, în copie legalizată * sau certificată conform cu originalul
 4. Copie carte identitate
 5. 2 fotografii color, recente, model ptr. diplomă, scris pe verso numele și prenumele absolventului
 6. Lucrarea de disertație în format digital și în format tipărit (redactată în limba engleză, cu copertă cartonată bleumarin, de preferat)
 7. Rezumatul sau abstractul lucrării (între ½ pag. si 2 pagini, în limba engleză)
 8. Referatul profesorului coordonator
 9. Dosar plic din carton.

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat și certificatul  de naștere).

Prezentarea și susținerea disertației vor avea loc în fața comisiei de examen

 • prezentare și susținere de către absolvent - aprox. 10 minute (eventual cu prezentare PowerPoint);
 • întrebări adresate absolventului de către membrii comisiei de examen - 15 minute;
 • deliberarea asupra notei finale acordate de coordonatorul disertației și de profesorii din comisia de disertație - 5 minute.

Precizări privind documentele care se depun la înscrierea pentru susținerea disertației - iunie 2019

Legalizarea documentelor din dosarul de înscriere la disertație poate fi făcută de către secretariat, prin prezentarea originalelor diplomelor de studii si a certificatului de naștere.

Fișa de lichidare

Absolvenții din promoția actuală (2019) va obține doar viza de la biblioteca facultății;

Absolvenții din promoțiile anterioare anului curent vor avea completată fișa de lichidare cu toate cele trei vize (de la Birourile Social și Contabilitate ale Rectoratului și de la Biblioteca Facultății de Filosofie).

Vizele se obțin de la Rectorat, la birourile menționate mai jos, după următorul program / ordine:

 1. Serviciul Social, program cu publicul: luni- joi 8.00-10.00 si 12.00-14.00
 2. Serviciul Contabilitate, program cu publicul: luni-joi 12.00-14.00

Declarația pe propria răspundere:

 • În cazul în care coordonatorul disertației este profesor român, pe declarație vor apărea semnătura și acordul acestuia pentru susținerea lucrării;
 • În cazul în care coordonatorul disertației este profesor străin, la declarație se va atașa e-mailul prin care coordonatorul specifică faptul că este de acord cu susținerea lucrării în sesiunea iunie 2019.

 

Lucrarea de disertație va fi predată odată cu dosarul de înscriere, pe suport C.D., format Word (1 ex.) şi pe suport de hârtie, format cartonat (1 ex.).

De asemenea, disertația trebuie trimisă înainte de depunerea dosarului de înscriere, în format Word, pe adresa de e-mail office@interculturel.org, subiectul mailului fiind ”Lucrare de disertatie_sesiunea IUNIE 2019_numele și prenumele absolventului_programul de master_promoția _”.

Coperta exterioară (v. Anexa) - recomandăm culoarea bleumarin pentru coperta cartonată.

Burse SEMP (Elveția)

Burse SEMP (Elveția)

Stimaţi studenţi,
Avem plăcerea de a vă anunţa că pentru anul universitar 2019-2020 aveţi posibilitatea efectuăriiunui sejur academic la:
– Université de Genève http://unige.ch/gsem/fr/
– Université de Fribourg http://www.unifr.ch/home/welcomeE.php

În anul academic 2018-2019 pot beneficia de mobilităţi SEMP 7 studenţi titulari:
– 4 locuri pentru programele de master Comunicare Interculturala si Management Intercultural la Université de Fribourg
– 3 locuri pentru programul MBA (1 loc la Université de Genève, 2 locuri la Université de Fribourg)
Studenţii de pe lista de rezerve pot efectua mobilitatea fără finanțare sau pot primi bursă dacă vreunul dintre studenţii titulari renunţă la mobilitate.

Comisia de selecție:
Prof. dr. Laurențiu Staicu, Conf. dr. Cristian Iftode, lect. dr. Laurențiu Gheorghe (președinte, Responsabil ERASMUS), Lilian Ciachir (Responsabil ERASMUS Catedra UNESCO)

Criterii de eligibilitate și selecție:
– candidatul poate fi cetățean român sau cetățeanul altei țări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidență temporară sau permanentă, eliberat de autoritățileromâne competente;
– să fie înmatriculat ca student în anul I la Programul de Master Comunicare interculturală, Management intercultural sau MBA ;
– să fie absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității;
– să nu fi beneficiat deja de unalt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar, în perioada ciclului de învățământ în care se află (licență, masterat, doctorat);
– să promoveze un test de limbă străină sau cel puțin să posede un document prin care o instituție sau un profesor de specialitate să certifice că respectivul candidat are cunoștințe lingvistice satisfăcătoare într-o limbă străină (documentul trebuie atașat la dosar)
– să fie integralist la sfârșitul anului de studiu precedent și integralist după ultima sesiune de examene înainte de efectuarea stagiului Erasmus;
– să aibă media generală cel puțin 7,00 din anii anteriori și inclusiv semestrul I din anul universitar 2018-2019 (o adeverință cu situația școlară, de uz intern, cuprinzând rezultatele obținute până în momentul selecției, va fi solicitată la Secretariatul Catedrei UNESCO);
– să prezinte o scrisoarede intenție/motivație într-o limbă străină, precizând specializarea pe care o urmează în facultate, scrisoare din care să reiasă interesele academice ale studentului și gradul în care acestea se regăsesc în programa de studiu a universității/universităților partenere unde ar dori efectuarea mobilității;
– să prezinte un Plan al programului de studiu care să țină cont de oferta de cursuri din Universitatea de destinație aleasă și care să fie corelat atât cu interesele academice ale studentului, cât și cu programa de studiu a programului pe care-l urmează în cadrul Catedrei UNESCO, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București.
– să prezinte un CurriculumVitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină, la care va fi atașată în mod obligatoriu o listă cu următoarele informații: seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, adresa și numărul de telefon – personal și al părinților, adresa de e-mail;
– să ceară o Scrisoarede recomandare din partea unuia dintre profesorii facultății, cu excepția membrilor Comisiei de selecție.
– Să prezinte un proiect de disertație (5 pagini cf. https://goo.gl/HCBYH8) elaborat în limba franceză, engleză sau germană. Proiectul trebuie să se plieze pe profilul academic al profesorilor din universitatea parteneră, disertația urmând a fi coordonată de aceștia:
• Universite de Fribourg
- Prof. Franck MIssonier-Piera pentru MBA
- Prof. Alexandre Duchene pentru Comunicare Interculturală și Management Intercultural
• Université de Geneve: Prof. Thomas Straub

ÎNSCRIERE
Dacă îndepliniţi condiţiile de eligibilitate, vă puteţi înscrie la concursul pentru burse de mobilitate ERASMUS. Dosarele vor fi încărcate aici în format electronic până luni, 13 mai 2019, ora 12.00
Dosarele de concurs vor conține următoarele documente:
– Cerere de înscriere la concurs;
– Declarație pe proprie răspundere care să certifice că nu ați beneficiat până acum de un stagiu Erasmus, cu sau fără suport financiar, în perioada ciclului de studiu de master;
– Scrisoare de intenţie redactată în limba franceză, engleză sau germană;
– CV EUROPASS (http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae), redactat în limba franceză, engleză sau germană;
– Proiectul de disertație (5 pagini cf https://goo.gl/PPYbpx) elaborat în limba franceză, engleză sau germană;
– Plan al programului de studiu (lista activităților academice – cursuri, elaborarea disertației – pe care intenționați să le urmați la universitatea gazdă);
- Certificat/atestat de competenţă lingvistică - document prin care un profesor de specialitate să certifice cunoştinţele lingvistice satisfăcătoare;
- Adeverinţă cu situaţia şcolară ;
- Scrisoarea de recomandare va fi trimisă de către profesor direct lui Lilian Ciachir, pe adresa lilian.ciachir@filosofie.unibuc.ro
- Orice alt document care poate sprijini solicitarea.

Interviul va fi programat după încheierea perioadei de înscrieri.
După afișarea rezultatelor se pot înainta la Secretariatul facultății contestații, în termen de 24 de ore. Comisia va analiza contestațiile și va da rezultatele finale.

Ponderea criteriilor de selecție este următoarea, fiecare notă având un punctaj de la 1 la 10, unde 10 reprezintă maxim:
• Nota 1 (20%): Cunoștințele lingvistice de limbă străină
• Nota 2 (10%): Situația școlară (media anilor de studiu)
• Nota 3 (30%): Proiectul de disertație și evaluarea dosarului
• Nota 4 (40%): Interviu

IMPORTANT!
• Studenții din anul I vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști.
• Stagiile trebuie să fie de maxim 5 luni pentru un semestru (8 luni pentru un an academic, în eventualitatea obținerii unei prelungiri).
• Rezervele trebuie să pregătească dosarul de aplicație pentru plecare în semestrul II, pentru că în cazul în care rămân locuri libere sau titulari renunță, să fie timp suficient pentru transformarea rezervelor în titulari de grant.
• Numărul total de titulari + rezerve + bursieri „grant zero” NU poate depăși numărul total de studenți pe o destinație (respectiv numărul precizat pe rândul corespunzător din tabelul conținând acordurile bilaterale).
• În cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu ERASMUS pe durata studiilor de licență mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata studiilor de masterat).
• Candidații trebuie să consulte ghidul Programul SEMP:
- Universite de Fribourg - https://www3.unifr.ch/studies/fr/mobilite/incoming/
- Universite de Geneve - https://www.unige.ch/international/fr/mobilite1/mobilite-suisse/inscription-et-delais/